Kuntavaalit 2017: Ohjelma

Vuoden 2017 kuntavaalit pidetään huhtikuussa. Varsinainen vaalipäivä on 9.4. Tutustu vaaliohjelmaamme!

jarjestotausta1

Uudistuva Jyväskylä – kasvun ja työllisyyden moottori

 

Talouskasvu ja työllisyysaste määrittävät Jyväskylän kuntatalouden kohtaloa enemmän kuin veroprosentit tai menoleikkaukset. Tulevalla kaudella on vahvistettava kaupunkilaisten sujuvaa arkea, yritysten menestymistä, suotuisaa talouskehitystä ja työllisyyttä. Kaupungin, kansalaisjärjestöjen, koulutuksen järjestäjien ja yritysten asiantuntemus on saatava yhteiseen käyttöön työllisyysasteen parantamiseksi, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien auttamiseksi.

Jyväskylän on otettava vastuulleen alueensa pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut ja niihin liittyvät resurssit, jotta ne voidaan yhdistää tehokkaasti muihin kunnallisiin palveluihin ja elinkeinopolitiikkaan. Työttömiä ei tule rangaista aktiivisuudesta. Kaupungin on oltava aktiivinen kumppani Jyväskylässä toimiville yrityksille ja yhteisöille, edistäen niiden toimintaa.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Tiivistää kaupungin ja täällä sijaitsevien korkeakoulujen yhteistyötä edistääkseen niiden menestyvää profiloitumista sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa Jyväskylässä.
 • Vahvistaa kumppanuutta kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta jokaiselle työ- tai opiskelupaikkaa vailla olevalle nuorelle voidaan järjestää työpajatoimintaa ja ohjausta työnhaun ja opiskelun suuntaan.
 • Kehittää kaupungin yrityshautomotoimintaa ja tukea aloittavia yrityksiä toiminnan käynnistämisessä.

Saumattomat sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosialidemokraattien sosiaali- ja terveyspalvelumallin perustana on julkinen palvelutuotanto, jota järjestöt ja yksityinen sektori täydentävät. Painopiste on jyväskyläläisten yhdenvertaisuudessa ja hyvin saavutettavissa palveluissa. Kaikki perustason palvelut on oltava saatavissa yhden käynnin periaatteella. Lähtökohtana on, että sama taho huolehtii yksilön palveluntarpeesta alusta loppuun. Valinnanvapaus tulee toteuttaa tältä pohjalta.

Uusia teknologioita, kuten e-reseptiä hyödyntämällä sujuvoitetaan palveluiden käyttöä. Tarvitseville on oltava mahdollista saada terveys- ja hoivapalveluita nykyistä laajemmin myös suoraan kotiin. Terveysongelmien ennaltaehkäisy on nostettava kunnalliseksi kärkihankkeeksi.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ilman juoksuttamista.
 • Uudistetaan palvelut helpommin yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi: kotisairaanhoito ja kotipalvelut kuntoon!
 • Tehokkaampaa ennaltaehkäisytyötä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien torjumiseksi.

Perheille parempi arki

Varhaiskasvatuksessa rakennetaan vahva pohja oppimisen taidoille ja siirtymälle kouluun ja myöhempiin opintoihin. Oikeus varhaiskasvatukseen on lapsen oikeus, eikä se saa olla kiinni perheen taloudellisesta asemasta. Päivähoitomaksut tulee pitää kohtuullisina ja mitoittaa perheiden maksukyvyn mukaan. Päivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen on tapahduttava terveellisissä ja laadukkaissa toimitiloissa. Hoitoryhmien on oltava sopivan kokoisia lasten ikäkauden ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden.
 • Mahdollistaa joustavat hoitoratkaisut perheen ja lapsen etu huomioiden.
 • Saada jokainen lapsi esiopetuksen piiriin.

Tasa-arvoinen koulutus – Tasa-arvoinen yhteiskunta

Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava mahdollisuus löytää paikkansa yhteiskunnassa. Laadukas ja laaja-alainen koulutus sekä monipuoliset harrastustoiminnan mahdollisuudet takaavat tämän. Peruskoulun on tarjottava turvallinen ja lapsen valmiuksia tukeva ympäristö. Opettajien ja kouluavustajien määrä on saatava riittävälle tasolle ja opetusryhmien koot on pidettävä inhimillisinä.

Jokaisen nuoren on saatava opiskelupaikka toisella asteella. Oppisopimuskoulutuksen tarjontaa tulee lisätä ja kehittää. Niille nuorille, jotka eivät pärjää tutkintoon johtavassa koulutuksessa on järjestettävä yksilöllisiä tarpeita vastaavia tukitoimia ja ohjausta.
Koulutus uudistaa osaamista ja yhteiskuntaa. Yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja oppimiseen edistävät tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja antavat ihmisille mahdollisuuden itsenäisyyteen ja vastuunkantoon omasta elämästään.

Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Kouluille on tarjottava toimivat keinot ja resurssit koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Taata jokaiselle koululaiselle inhimillisen kokoiset ryhmäkoot, jossa on riittävästi luotettavia opettajia ja koulunkäyntiavustajia.
 • Tarjota jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle yksilöllisiä tarpeita vastaavan jatko-opiskelupaikan.
 • Taata turvallisen ja terveellisen kouluympäristön oppilaille ja henkilökunnalle.

Liikunta ja kulttuuri – Yhteistä elinvoimaa

Kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa kiinnostuksensa mukaan. Jyväskylän on tarjottava monimuotoisesti myös ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia. Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset harrastusmahdollisuudet huoltajiensa tuloista riippumatta.

Jyväskylän sosialidemokraatit tukevat kaupungin kulttuuri- ja liikuntainfrastruktuurin kehittämistä sikäli, kun hankkeiden rahoitus ja kustannusarviot ovat vastuullisella ja kestävällä pohjalla. Kansallisesti merkittävissä hankkeissa on selvitettävä valtion mukanaolo ja taloudellista riskiä sisältäviin hankkeisiin on taattava riittävä yksityinen rahoitus.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Taata jokaiselle lapselle mahdollisuuden ainakin yhteen harrastukseen.
 • Pitää käyttömaksut kaikkien jyväskyläläisten maksukyvyn piirissä.
 • Kehittää kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelutarjontaa pitkäjänteisellä ja vastuullisella tavalla.

Kohtuuhintainen asuminen ja toimiva asuinympäristö

Jyväskylä tarvitsee lisää kaupunkia; lisää asuntoja on kaavoitettava ja rakennettava myös joukko- ja kevyen liikenteen reittien varrelle. Asumisen hinta Jyväskylässä on saatava alemmas tehokkaammalla kaavoituksella ja rakentamisella. Kaavoitusprosessia on nopeutettava ja vuokra-asuntojen saatavuutta on parannettava. Jyväskylä tarvitsee sekä vapaarahoitteista että sosiaalista asuntotuotantoa. Rakentaminen on suunnattava siten, että kävellen saavutettavaa kantakaupunkialuetta laajennetaan.
Kaupungin katuverkon kuntoon laittamisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota Jyväskylän joukkoliikennepalveluiden palvelu- ja hintatasoon.

Suomen johtavan pyöräilykaupungin on rakennettava tehokas baanaverkosto, joka nopeuttaa polkupyöräliikennettä, vähentää liikenneonnettomuuksien riskiä ja joka mahdollistaa autottomille nopean liikkumisen kaupungissa. Kaupunkia on kehitettävä kokonaisvaltaista turvallisuutta vahvistaen.
Asuinalueita tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Erityisesti viheralueet ja muut julkiset tilat on pidettävä hyvässä kunnossa ja viihtyisinä, jotta niiden käyttäminen liikuntaan ja oleskeluun olisi mahdollisimman miellyttävää kaupunkilaisille. Kaupungin on tuettava yhteisöllisiä asumisen ratkaisuita.

Jyväskylän sosialidemokraatit haluavat:

 • Vauhdittaa Jyväskylän asuntorakentamista ja alentaa asumiskustannuksia.
 • Kunnostaa katuverkon, kehittää joukkoliikennepalvelua ja rakentaa pyöräbaanat.
 • Tukea yhteisöllisen asumisen ja rakentamisen hankkeille sekä asukkaiden mahdollisuuksille vaikuttaa asuinalueidensa viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.